Vastavusjuhtimine

Oluline osa HHLA ühingujuhtimisest on tema äritegevuse suhtes kohaldatavate seaduste ja sisemiste reeglite järgimine (edaspidi “vastavus”). Sellega seoses võtab HHLA oma vastutust äripartnerite, aktsionäride, töötajate ja avalikkuse ees väga tõsiselt.

Vastavusjuhtimissüsteemi tuumana on HHLA kasutusele võtnud „Käitumiskoodeksi“. Koodeks sisaldab ülimuslikke põhimõtteid konkreetsete vastavusküsimuste osas, nagu näiteks konkurentsikäitumine ettevõttes, korruptsiooni ennetamine, huvide konfliktid ja konfidentsiaalse teabe käitlemine.

Samuti hõlmab juhend töötajatele ja kolmandatele isikutele võimalust esitada teatisi või vihjeid ettevõttes esineva ebaregulaarse käitumise kohta. Kõiki teatisi käsitletakse konfidentsiaalselt ja neid saab esitada ka anonüümselt.

Töötajate pidevaks teavitamiseks nii „Käitumiskoodeksi“ sisust kui ka muudest põhilistest teemadest, näiteks korruptsiooni ennetamine ja konkurentide vastane käitumine, kasutatakse kutsealaseid koolitusi ja ettevõttesisest meediat. Vastavushaldussüsteemi grupiülest koordineerimist juhib grupi nõuetele vastavuse eest vastutav ametnik, kes teeb muu hulgas koostööd riskijuhtimise ja siseauditi osakonnaga. Oma sõltumatuse säilitamiseks annab kontserni järelevalveametnik aru otse juhatusele ja revisjonikomisjonile. Lisaks tegutseb ta töötajate ja väliste osapoolte nõustajana ning kontaktisikuna vastavusküsimuste korral.

Oma suhetes klientide, tarnijate, konkurentide ja teiste sidusrühmadega püüdleb HHLA suhete poole, mida iseloomustab terviklikkus, õiglus, vastutus ja jätkusuutlikkus, ning loodab, et tema tarnijad järgivad samu põhimõtteid. Sellest tulenevalt on HHLA väljatöötanud ka käitumisjuhendi tarnijatele.

Kõigi sidusrühmade huvide ja usalduse kaitsmiseks täiustab HHLA pidevalt praegust nõuetele vastavuse haldussüsteemi.

Meie käitumiskoodeks

Tarnijate Käitumisjuhend