Kvaliteet ja juhtimispõhimõtted

Meie eesmärk on järgida oma äritegevuses kõiki häid tavasid ja juhtimispõhimõtteid, sh keskkonna, tööohutuse ja -turvalisuse vallas.
HHLA TK Estonia AS on ettevõttes rakendanud integreeritud juhtimissüsteemi, mis vastab rahvusvahelistele standarditele ISO 9001:2015 (kvaliteedijuhtimine), ISO 14001:2015 (keskkonnajuhtimine), ISO 2200:2005 (toiduainete turvalisus) ja ISO 45001:2018 (tööohutus ja töötervishoid). Olulisemate kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide järgimine on ühtlasi eelduseks sellele, et ettevõtte laiem juhtimissüsteem on pidevas arengus. Kõrvuti eelviidatud rahvusvahelistele standarditele tuginevate nõuetega järgib ettevõtte juhtimissüsteem ka ettevõtte äritegevuse tavasid ning kõiki kehtivaid regulatiivseid nõudeid.

Juhtimissüsteemi osised

  • Stividoriteenused;
  • Kaupade vastuvõtt, hoiustamine ja lossimine;
  • Ekspedeerimine.

Hea ühingujuhtimise tava

  • Meie eesmärgiks on osutada klientidele teenuseid kaupade ümberlaadimisel sellise kvaliteediga, et meie klientide nõudmised oleksid täidetud ja võimaluse korral ületatud;
  • Meie tegevus on suunatud kõikide osapoolte nõuete rahuldamisele;
  • Meie teenused on ühtlaselt hea kvaliteediga kogu pakutavate teenuste nomenklatuuris. Kvaliteetne ja ohutu teenus konkurentsivõimelise hinnaga saavutatakse läbimõeldud ja efektiivselt toimiva kvaliteedi juhtimise teel;
  • Me suhtume keskkonda säästvalt ja püüame vältida keskkonna asjatut saastamist. Me kasutame keskkonnasõbralikke materjale ja kohaldame efektiivseid tehnoloogiaid, rakendame jäätmete taaskasutust;
  • Ettevõtte juhtkond on keskendunud oma töötajate tervise eest hoolitsemisele ja põduruse ärahoidmisele vastavalt asjakohastele normatiivaktidele;
  • Järgides oma tegevustes standardite nõudeid tagame sellega juhtimissüsteemi mõjususe pideva parenemise.
  • Toiduseaduses  ja Toiduohutuse juhtimissüsteemi standardist tulenevate nõuete täitmise, selleks vajalike ressursside planeerimise ja olemasoluga tagame klientidele kvaliteetse ja turutingimustel teenuse.